Skip to Content

Spreagann éileamh taistil torthaí láidre 2022 do Ghrúpa Aerfort na Sionainne

27/04/2023
 
“Tá cuma dhearfach ar na hionchais do 2023 agus meastar go sáróidh líon na bpaisinéirí na leibhéil ó 2019” dar le Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Aerfort na Sionainne
 
Déardaoin 27ú Aibreán 2023: Meabhraíonn Mary Considine, Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Aerfort na Sionainne, an t-éileamh iontach ar thaisteal idirnáisiúnta d’fheidhmíocht láidir Aerfort na Sionainne in 2022. Tháinig ardú 300% ar líon na bpaisinéirí anuraidh i gcomparáid le 2021, agus meastar go sáróidh an trácht paisinéirí do 2023 na leibhéil ó 2019. Tagann tuairimí Ms Considine tar éis fhoilsiú thuarascáil bhliantúil 2022 Ghrúpa Aerfort na Sionainne inniu.

Téarnamh Láidir i Líon na bPaisinéirí
“Sháraigh líon na bpaisinéirí ag Aerfort na Sionainne in 2022 ár n-ionchais. Léiríodh an fonn atá faoi chois chun taisteal go hidirnáisiúnta tar éis deireadh a chur le srianta taistil paindéimeach i dtéarnamh 88% ar leibhéil na bpaisinéirí ó 2019. Chuireamar fáilte roimh os cionn 1.51 milliún paisinéir tríd ár n-aerfort le linn 2022, méadú 300% ar líon ár bpaisinéirí ó 2021.

“Chabhraigh an obair ullmhúcháin a rinneamar le linn na paindéime go mór linnlenár dtéarnamh. Bhí tionchar dearfach ag tabhairt isteach ár saoráide scagthástála slándála aerfoirt nua, níos tapúla. Is sinne an chéad aerfort stáit a bhain úsáid as seo. A bhuí leis sin, thugamar faoi deara go bhfuil méadú ar líon na ndaoine ó gach cearn den tír a úsáideann Aerfort na Sionainne, mar go dtuigeann siad anois chomh ‘éasca’ atá sé,” a dúirt Ms Considine.

Agus í ag trácht ar an dearcadh don bhliain seo, dúirt Ms Considine, “Tá cuma dhearfach ar na hionchais sa tSionainn do 2023 agus i mbliana, oibreoimid 35 bealach chuig 11 tír. Tá áthas orainn a bheith ag tabhairt níos mó cinn scríbe dár gcustaiméirí rogha a dhéanamh astu. Mar a tharlaíonn sé, beidh níos mó bealaí againn i mbliana ná mar a bhí againn in 2019, le sé chinn scríbe nua. Tá ár seirbhísí nua go Napoli, Beziers, Newcastle, Porto, Learpholl agus feabhsófar ár seirbhísí trasatlantacha le seirbhís séasúrach laethúil gan stad go Chicago ag tosú i mí na Bealtaine. Faoi dheireadh 2023, táimid ag súil go mbeidh an méid tráchta níos airde ná na leibhéil ó 2019.

“Ina theannta sin, tháinig téarnamh láidir ar líon na gcuairteoirí ar ár láithreáin Oidhreachta na Sionainne in 2022 mar thoradh ar ath-thosú ar thaisteal idirnáisiúnta, le líon na gcuairteoirí laethúla siar go dtí os cionn 80% de na leibhéil réamhphaindéimeach.

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil aistriú Shannon Heritage go Comhairle Contae an Chláir á chur i gcrích. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann Shannon Heritage as a dtiomantas agus a ndílseacht don ghnó le himeacht na blianta, agus guím gach rath orthu agus ar Chomhairle Contae an Chláir don todhchaí. Tá sceitimíní orainn ár gcaidreamh a choinneáil leo agus muid ag cur le seirbhísí aeir ríthábhachtacha a thugann cuairteoirí idirnáisiúnta chuig na láithreacha cuairteoirí seo agus go hÉirinn,” a dúirt Ms Considine.

Feidhmíocht Dhearfach Airgeadais
Léirítear feidhmíocht fheabhsaithe Ghrúpa Aerfort na Sionainne ar fud a ghnó i dtorthaí airgeadais 2022 le méadú de bhreis is 76% ar láimhdeachas an Ghrúpa ó oibríochtaí leanúnacha de €60.7 milliún i gcomparáid le €34.5 milliún in 2021. Mhéadaigh EBITDA (brabús roimh ús, cánacha, dímheas, agus amúchadh) don Ghrúpa go €16.5 milliún ó €8.6 milliún in 2021.

Straitéis infheistíochta chun díbhinní a thabhairt
Feidhmíonn an Grúpa portfólió maoine suntasach, a bhfuil an chuid is mó de bunaithe timpeall ar Champas na Sionainne. Tá ceann de na páirceanna gnó ilearnála is mó in Éirinn ar an gcampas ina bhfuil gnólachtaí ó raon earnálacha, mar eitlíocht, aeraspáis, cógaisíocht, teicneolaíocht leighis, forbairt bogearraí IoT (Idirlíon na nEarraí), déantúsaíocht, TF agus lóistíocht.

“Leanamar ar aghaidh ag féachaint ar an tionchar atá ag ár gclár infheistíochta ar fud Champas na Sionainne ar chuideachtaí Éireannacha agus ón iasacht. Chuir nascacht fheabhsaithe, seachadadh ár straitéis infheistíochta réadmhaoine ar fud Champas na Sionainne, agus forbairtí ar nós infheistíocht €10 milliún Ryanair ina saoráid chothabhála sa tSionainn, lenár dtéarnamh go léir.

“In 2022, d’infheistíomar níos mó ná €21 milliún ar fud ár gcampas chun ár bhfeidhmiú aerfoirt a fheabhsú agus chun réitigh réadmhaoine a sholáthar dár gcustaiméirí gnó. Áiríodh leis an infheistíocht san aerfort tús ár gclár athsholáthair aerdhroichead, chomh maith le huasghrádú agus athshlánú ár n-aerpháirc.

“Tá os cionn 100,000 troigh chearnach de réadmhaoine tráchtála nua againn sna hoibreacha i mbliana. Tá aonad tionsclaíoch ilúsáide nua 60,000 troigh chearnach atá foirfe do shaoráidí stórála, déantúsaíocht nó lóistíocht, agus atá suite i gcroílár ár gCampas na Sionainne beagnach críochnaithe. Níos déanaí i mbliana, tabharfaimid áis déantúsaíochta agus oifige 40,000 troigh chearnach chuig an margadh freisin,” a dúirt Ms Considine.
Chomh maith leis sin, thacaigh an Grúpa le seachadadh bonneagair na Cathrach Cliste ar fud Champas na Sionainne ag Campas Soghluaisteachta na Todhchaí in Éirinn (FMCI). Chríochnaigh sé freisin aistriú foirgnimh nua chuig FMCI dá n-ionad forbartha lánscála agus dá leaba tástála do theicneolaíochtaí soghluaisteachta.
 
Inbhuanaitheacht a Leabú
Bhí an inbhuanaitheacht ina príomhfhócas don Ghrúpa in 2022, neartaíodh é seo nuair a foilsíodh a straitéis inbhuanaitheachta nua. Cuirfidh an straitéis ar chumas an Ghrúpa ról a ghlacadh i seachadadh plean gníomhaíochta aeráide an Rialtais.
“Leanfaidh obair i gcomhar lenár bpáirtithe leasmhara agus tacaíocht a sholáthar nuair is féidir linn mar phríomhfhócas dúinn, agus go háirithe chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán maidir le dícharbónú. Táimid tiomanta do thodhchaí níos inbhuanaithe a chruthú agus shínigh muid Meabhrán Tuisceana (MoU) anuraidh leis an ESB chun iniúchadh a dhéanamh ar fhorbairt stáisiúin athbhreoslaithe hidrigine ar ár gCampas na Sionainne,” a dúirt Ms Considine.

Ag eitilt go hard do 2023
“Tá ár ndaoine riachtanach chun barr a cumais an Ghrúpa a bhaint amach. Soláthraíonn siad fuinneamh, díocas agus gliceas a thiomáineann ár rathúlacht.
“Go raibh maith agat dár gcomhghleacaithe ar fad thar Ghrúpa Aerfort na Sionainne a thug tacaíocht don oibríocht, agus dár gcustaiméirí agus dár bpáirtithe leasmhara a leanann ag tacú lenár n-iarrachtaí. Leis na sé bhealach nua atá againn i mbliana agus méadú láidir ar ár straitéis infheistíochta, táimid ag tnúth le bliain rathúil in 2023,” a dúirt Ms Considine.
 

Our Companies

Discover our two strategic businesses

group photo

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712 228
Email: info@snnairportgroup.ie

Follow Us